Nabór na partnera projektu w ramach 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Zachodni | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Aktualności/Nabór na partnera projektu w ramach 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Zachodni

Nabór na partnera projektu w ramach 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Zachodni

Aktualności 11 Kwietnia 2019

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach ogłasza nabór na Partnera projektu na wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Zachodni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert upływa dnia 2 maja 2019 r. o godz. 10:00. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, z dopiskiem „Oferta partnerstwa - nabór RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19". Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod telefonem 32 43 12 039 lub mailowo pod adresem: 

Podobne wiadomości:

do góry