Regulamin korzystania z szafek | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Regulaminy/Regulamin korzystania z szafek

Regulamin korzystania z szafek

Regulamin korzystania z szafek w Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Informacje ogólne

1. Regulamin korzystania z szafek w Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, grup nieformalnych, lokalnych liderów i mieszkańców, zwanych dalej „Korzystającymi”, działającymi w sferze pożytku publicznego, na terenie lub na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (z wyłączeniem działalności o charakterze politycznym lub religijnym).
2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „Prowadzącym COP” należy rozumieć, że mowa jest o stowarzyszeniu AKTYWNI SPOŁECZNIE ASY z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach oraz STOWARZYSZENIU LUXTORPEDA z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach.
3. Prowadzący COP został wyłoniony w otwartym konkursie ofert i w okresie obowiązywania umowy na realizację zadania publicznego jest podmiotem odpowiedzialnym za działalność Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach, zwane dalej „COP”.
4. Szafki są wynajmowane bezpłatnie i wchodzą w skład majątku ruchomego COP.
5. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.
6. Prowadzący COP oraz pracownicy COP mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania i użytkowania szafkami.
7. Dostęp do ewidencji użytkowania szafek mają Prowadzący COP, pracownicy COP oraz wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
8. Na każdej szafce znajduje się numer, który przypisany jest na cały okres wynajmu do Korzystającego.
9. Korzystający nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie realizacji projektu pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych 2020”, tj. od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
10. Szafki mają służyć Korzystającym do przechowywania materiałów dotyczących wykonywanej działalności na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (z wyłączeniem działalności o charakterze politycznym lub religijnym).
11. Prowadzący COP ma prawo odstąpienia od umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
12. Prowadzący COP zastrzega sobie prawo do otwierania szafek w przypadku: naprawy, przechowywania przedmiotów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie, wydzielających intensywne zapachy lub innych, uznanych za niebezpieczne.

Obowiązki użytkowników szafek

1. Korzystający z szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
2. Korzystający ma obowiązek utrzymywać szafkę w czystości.
3. Zabronione jest przechowywanie w szafce krótkoterminowej żywności (np. kanapek).
4. Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych, mogących stwarzać zagrożenie dla Korzystających z COP.
5. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz substancji i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
6. Korzystający nie powinien przynosić i przechowywać rzeczy i przedmiotów niezwiązanych z wykonywanej działalności na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (z wyłączeniem działalności o charakterze politycznym lub religijnym).
7. Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków, przyklejania plakatów, zdjęć itp. oraz innych działań mających skutek trwały, za wyjątkiem naklejki logotypu Korzystającego (pod warunkiem możliwości ich usunięcia).
8. Korzystający nie może udostępniać przydzielonej szafki innym Korzystającym, a także zamieniać się z nimi na szafki.
9. Korzystający zabezpiecza swoje mienie pozostawione w szafce poprzez jej zamykanie, niepozostawianie klucza w zamku i nieudostępnianie go innym Korzystającym.
10. Ewentualna kradzież mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast zgłaszane przez Korzystającego pracownikowi COP, a w przypadku jego nieobecności wysłania informacji na adres mailowy
11. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szafki ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej szafki.

Klucze i zasady użytkowania szafek

1. Korzystający otrzymuje oryginalny klucz do szafki, który podlega zwrotowi przed zakończeniem realizacji projektu pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych 2020”.
2. Korzystający chcąc korzystać z szafki po zakończeniu projektu, o którym mowa w pkt 1, powinien zwrócić się do prowadzącego COP wyłonionego w otwartym konkursie ofert na prowadzenie COP od stycznia 2021 r. lub do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
3. W przypadku zniszczenia lub zgubienia klucza Korzystający ponosi koszt wymiany zamka.
4. Zabrania się dorabiania kluczy we własnym zakresie, w przypadku kradzieży pozostawionych przedmiotów winę ponosi Korzystający z szafki.
5. Zabrania się korzystania z własnych systemów zabezpieczeń szafki.
6. W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzany jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wszystkie usterki należy zgłaszać pracownikowi COP, nie dokonywać napraw samodzielnie.
8. Za umyślnie uszkodzenia szafek, odpowiedzialność materialną ponosi Korzystający.
9. W przypadku wyłamania drzwiczek, Korzystający będzie zobowiązany do pokrycia wymiany drzwi.
10. W przypadku kiedy znany jest sprawca dewastacji szafki, ponosi on całkowity koszt związany z naprawą lub wymianą - zakupem nowej szafki.

Postanowienia końcowe

1. Prowadzący COP oraz pracownicy COP nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach.
2. Korzystający zobowiązany jest znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu. Stosowne umowy użytkowania szafki podpisuje Korzystający. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
W przypadku niewywiązywania się przez Korzystającego z postanowień Regulaminu, Prowadzący COP ma prawo odstąpienia od umowy użytkowania szafki ze skutkiem natychmiastowym.
 
Załącznik nr 1
Umowa użytkowania szafki
do góry