Regulamin korzystania z infrastruktury COPu | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Regulaminy/Regulamin korzystania z infrastruktury COPu

Regulamin korzystania z infrastruktury COPu

Regulamin korzystania z infrastruktury Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach, w tym z zasobów lokalowych i rzeczowych

Postanowienia ogólne

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, grupy nieformalne, lokalni liderzy i mieszkańcy, zwani dalej „Korzystającymi”, korzystające z infrastruktury Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach, zwane dalej COP, są zobowiązane do przestrzegania zapisów zarówno niniejszego Regulaminu jak i Regulaminu Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach.
2. Podmiotami prowadzącymi COP są GaSzo z siedzibą w Palowicach oraz KS „Decor” Bełk z siedzibą w Bełku, zwanych dalej „Prowadzącym COP”.
3. Zasoby lokalowe COP dostępne dla Korzystających stanowią: 3 pomieszczenia biurowe (2 salki doradcze oraz sala konferencyjna) wyposażone w stoły, krzesła i tablice/gabloty informacyjne, toaleta, aneks kuchenny, znajdujące się na 1 piętrze budynku przy ul. 3 Maja 19 w dzielnicy Czerwionka.
4. Zasoby rzeczowe COP dostępne dla Korzystających stanowią: zamykane na klucz szafki oraz rzutnik multimedialny.
5. Zasoby COP są do dyspozycji zgodnie z zasadą równego dostępu dla każdego Korzystającego oraz poszanowania i dbałości o przestrzeń wspólną COP.

Zasady korzystania z zasobów lokalowych

1. Korzystający chcący zarezerwować pomieszczenia COP na wyłączność jest zobowiązany przedłożyć pracownikom COP wypełniony i podpisany wniosek o skorzystanie z pomieszczeń COP, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym zajęciem pomieszczenia.
2. Rezerwacji pomieszczeń można dokonać osobiście składając wniosek w wersji papierowej w biurze COP lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3. Pracownicy COP są zobowiązani do poinformowania Korzystającego o potwierdzeniu rezerwacji i wpisaniu jej do ogólnodostępnego kalendarza na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
4. Rezerwacje pomieszczeń są przyjmowane na zasadzie kolejności zgłoszeń.
5. Korzystający ma obowiązek zachowania czystości i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed oddania go w użytkowanie.
6. Każde skorzystanie z pomieszczeń COP jest odnotowane w Rejestrze Udostępnienia Pomieszczeń COP, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, potwierdzone przez Korzystającego i pracownika COP.
7. W przypadku gdy Korzystający odwołuje zaplanowane spotkanie, zobowiązany jest do poinformowania o tym pracowników COP przynajmniej na 1 dzień przed datą rezerwacji.
8. Dwukrotne niewykorzystanie sali przez Korzystającego stanowi podstawę do braku zgody na rezerwację sali w okresie późniejszym.

Zasady korzystania z zasobów rzeczowych

1. Korzystający ma możliwość wynajęcia szafek zamykanych na klucz w pomieszczeniach COP. Zasady korzystania z szafek określa Regulamin korzystania z szafek w Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach.
2. Korzystający chcący skorzystać z wyposażenia i sprzętu COP powinien zgłosić ten fakt pracownikowi COP.
3. Sprzęt zostaje udostępniony Korzystającemu na zasadzie kolejności zgłoszeń.
4. Korzystający, który po raz pierwszy zamierza skorzystać ze sprzętu elektronicznego (rzutnika multimedialnego) zostaje przeszkolony z zakresu obsługi ww. urządzenia przez pracownika COP oraz jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją BHP użytkowania sprzętu i późniejszego przestrzegania jej zapisów.
5. Korzystający ze sprzętu, o którym mowa w pkt 4, ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłosić się w godzinach pracy COP celem przeszkolenia.
6. Każde udostępnienie zasobów rzeczowych jest potwierdzone wpisem w Rejestrze Użyczenia Sprzętu, który określa także odpowiedzialność Korzystającego za udostępniony sprzęt. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku dokonania zniszczeń lub uszkodzenia mienia COP przez Korzystającego w pomieszczeniach budynku przy ul. 3 Maja 19 w dzielnicy Czerwionka, Korzystający zostanie wezwany do uiszczenia zapłaty za te szkody zgodnie z wyceną dokonaną przez Prowadzących COP.
2. Udostępnionych pomieszczeń, wyposażenia oraz sprzętu można używać tylko do realizacji celów zgodnych z Regulaminem Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach. Korzystanie z zasobów dla celów prywatnych i komercyjnych jest niedozwolone.
 
 
 
 
 
do góry