Regulamin korzystania z infrastruktury COPu | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Regulaminy/Regulamin korzystania z infrastruktury COPu

Regulamin korzystania z infrastruktury COPu

Regulamin korzystania z infrastruktury Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach, w tym z zasobów lokalowych i rzeczowych

Postanowienia ogólne

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, grupy nieformalne, lokalni liderzy i mieszkańcy, zwani dalej „Korzystającymi”, korzystające z infrastruktury Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach, zwane dalej COP, są zobowiązane do przestrzegania zapisów zarówno niniejszego Regulaminu jak i Regulaminu Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach.
2. Podmiotami prowadzącymi COP są stowarzyszenie AKTYWNI SPOŁECZNIE ASY z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach oraz STOWARZYSZENIE LUXTORPEDA z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, zwanych dalej „Prowadzącym COP".
3. Zasoby lokalowe COP dostępne dla Korzystających stanowią: 3 pomieszczenia biurowe (2 salki doradcze oraz sala konferencyjna) wyposażone w stoły, krzesła i tablice/gabloty informacyjne, toaleta, aneks kuchenny, znajdujące się na 1 piętrze budynku przy ul. 3 Maja 19 w dzielnicy Czerwionka.
4. Zasoby rzeczowe COP dostępne dla Korzystających stanowią: zamykane na klucz szafki.
5. Zasoby COP są do dyspozycji zgodnie z zasadą równego dostępu dla każdego Korzystającego oraz poszanowania i dbałości o przestrzeń wspólną COP.

Zasady korzystania z zasobów lokalowych

1. Korzystający chcący zarezerwować pomieszczenia COP na wyłączność jest zobowiązany przedłożyć pracownikom COP wypełniony i podpisany wniosek o skorzystanie z pomieszczeń COP, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym zajęciem pomieszczenia.
2. Rezerwacji pomieszczeń można dokonać osobiście składając wniosek w wersji papierowej w biurze COP lub za pośrednictwem poczty e-mail.
3. Pracownicy COP są zobowiązani do poinformowania Korzystającego o potwierdzeniu rezerwacji i wpisaniu jej do ogólnodostępnego kalendarza na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
4. Rezerwacje pomieszczeń są przyjmowane na zasadzie kolejności zgłoszeń.
5. Korzystający ma obowiązek zachowania czystości i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed oddania go w użytkowanie.
6. Każde skorzystanie z pomieszczeń COP jest odnotowane w Rejestrze Udostępnienia Pomieszczeń COP, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, potwierdzone przez Korzystającego i pracownika COP.
7. W przypadku gdy Korzystający odwołuje zaplanowane spotkanie, zobowiązany jest do poinformowania o tym pracowników COP przynajmniej na 2 dni przed datą rezerwacji.
8. Dwukrotne niewykorzystanie sali przez Korzystającego stanowi podstawę do braku zgody na rezerwację sali w okresie późniejszym.

Zasady korzystania z zasobów rzeczowych

1. Korzystający ma możliwość wynajęcia szafek zamykanych na klucz w pomieszczeniach COP. Zasady korzystania z szafek określa Regulamin korzystania z szafek w Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach.
2. Korzystający chcący skorzystać z wyposażenia i sprzętu COP powinien zgłosić ten fakt pracownikowi COP.
3. Sprzęt zostaje udostępniony Korzystającemu na zasadzie kolejności zgłoszeń.
4. Każde udostępnienie zasobów rzeczowych jest potwierdzone wpisem w Rejestrze Użyczenia Sprzętu, który określa także odpowiedzialność Korzystającego za udostępniony sprzęt. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. W przypadku dokonania zniszczeń lub uszkodzenia mienia COP przez Korzystającego w pomieszczeniach budynku przy ul. 3 Maja 19 w dzielnicy Czerwionka, Korzystający zostanie wezwany do uiszczenia zapłaty za te szkody zgodnie z wyceną dokonaną przez Prowadzących COP.
2. Udostępnionych pomieszczeń, wyposażenia oraz sprzętu można używać tylko do realizacji celów zgodnych z Regulaminem Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach. Korzystanie z zasobów dla celów prywatnych i komercyjnych jest niedozwolone.
 
 
 
 
 
do góry