Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Regulaminy/Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Regulamin Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Informacje ogólne

 1. Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach, dalej zwane COP, jest prowadzone w ramach zadania publicznego pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych 2020” realizowanego przez stowarzyszenie AKTYWNI SPOŁECZNIE ASY z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach oraz STOWARZYSZENIEM LUXTORPEDA z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, zwanych dalej „Prowadzącym COP”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 2. Prowadzący COP został wyłoniony w otwartym konkursie ofert i w okresie obowiązywania umowy na realizację zadania publicznego jest podmiotem odpowiedzialnym za działalność COP.
 3. Nazwa Prowadzącego COP jest podana do publicznej wiadomości przez organizatora konkursu, tj. Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zgodnie z wytycznymi otwartego konkursu ofert.
 4. Do infrastruktury COP należą pomieszczenia znajdujące się na 1 piętrze w budynku przy ul. 3 Maja 19 w dzielnicy Czerwionka wraz z wyposażeniem (zasoby lokalowe wraz z umeblowaniem) oraz majątek ruchomy COP bądź Prowadzącego COP (zasoby rzeczowe).
 5. COP będzie dostępne dla wszystkich organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, grup nieformalnych, lokalnych liderów i mieszkańców, zwanych dalej „Korzystającymi”, działającymi w sferze pożytku publicznego, na terenie lub na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (z wyłączeniem działalności o charakterze politycznym lub religijnym), na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie i innych postanowieniach wdrożonych przez Prowadzącego COP.
 6. COP jest do dyspozycji zgodnie z zasadą równego dostępu dla każdego Korzystającego oraz poszanowania i dbałości o przestrzeń wspólną COP.

Cel i działalność Centrum Organizacji Pozarządowych

 1. COP zostało powołane w celu pobudzenia i rozwoju aktywności społecznej mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 2. Do głównych działań COP należy zapewnienie Korzystającym z COP dostępu do jego infrastruktury oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego, zwłaszcza w postaci: - doradztwa ogólnego i specjalistycznego, - organizacji szkoleń ogólnych i specjalistycznych, - służenia pomocą techniczną i organizacyjną Korzystającym, - prowadzenia działań animujących społeczność lokalną do większej aktywności społecznej, - prowadzenia działań integrujących, sieciujących organizacje pozarządowe z terenu Czerwionki-Leszczyn, - prowadzenia zakładki dotyczącej działalności społecznej organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, - prowadzenia działań aktywizujących i podnoszących kompetencje młodzieży, zwłaszcza w zakresie promocji i prowadzenia wolontariatu młodzieży, - organizacji gminnego Dnia Wolontariusza, - budowania wewnątrz i międzysektorowej współpracy.
 3. Korzystający mają dostęp do wsparcia merytorycznego COP na zasadach zawartych w Regulaminie korzystania ze wsparcia merytorycznego.

Zasady funkcjonowania Centrum Organizacji Pozarządowych

 1. COP prowadzi swoją działalność w budynku należącym do Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, będącym w użyczeniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, na podstawie zapisów odrębnej umowy o korzystanie z pomieszczeń.
 2. COP jest obsługiwany przez pracowników COP co najmniej w wymiarze 32 godzin w miesiącu.
 3. W godzinach pracy COP w jego siedzibie musi być obecny co najmniej 1 pracownik COP zapewniający podstawowe wsparcie techniczne i organizacyjne dla Korzystających.
 4. Co miesiąc w zakładce dotyczącej działalności społecznej organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, oraz w siedzibie COP jest zamieszczany harmonogram pracy COP, wskazujący godziny otwarcia.
 5. COP będzie do dyspozycji Korzystających w godzinach pracy COP oraz po godzinach jego pracy jeśli Prowadzący COP wyda na to zgodę.
 6. Korzystający ze wsparcia COP jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie pn. „Centrum Organizacji Pozarządowych 2020”, które będzie określało zasady współpracy.

Zasoby infrastrukturalne dostępne dla Korzystających z COP

 1. Zasoby lokalowe COP dostępne dla Korzystających stanowią: 3 pomieszczenia biurowe (2 salki doradcze oraz sala konferencyjna) wyposażone w stoły, krzesła i tablice/gabloty informacyjne, toaleta, aneks kuchenny, znajdujące się na 1 piętrze budynku przy ul. 3 Maja 19 w dzielnicy Czerwionka.
 2. Zasoby rzeczowe COP dostępne dla Korzystających stanowią: zamykane na klucz szafki.
 3. Korzystający mają dostęp do wymienionych zasobów lokalowych i rzeczowych, na zasadach zawartych w Regulaminie korzystania z infrastruktury COP.

Zasady umieszczania informacji na fan page COP na facebook.com i w siedzibie COP

 1. Korzystający ze wsparcia COP ma możliwość publikować informacje dotyczące jego działalności społecznej za pośrednictwem fan page COP na portalu facebook.com prowadzonym przez COP oraz w jego siedzibie, o ile dane informacje są zgodne z prawem.
 2. W celu zamieszczenia informacji o wydarzeniach na fan page COP na portalu facebook.com prowadzonym przez COP oraz w jego siedzibie, należy przesłać na adres mailowy COP lub zostawić w jego siedzibie niezbędne materiały na co najmniej 10 dni kalendarzowych przed planowanym wydarzeniem.
 3. Pracownik COP jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie informacji i jeśli wiadomość spełnia wymogi niniejszego regulaminu zamieścić je fan page COP na portalu facebook.com prowadzonym przez COP do 6 dni od jej otrzymania.
 4. W celu zamieszczenia informacji w siedzibie COP należy, po konsultacji z pracownikiem COP, przygotować we własnym zakresie drukowane materiały informacyjne. Po przygotowaniu i akceptacji pracownika COP zostaną one umieszczone w gablotach/na tablicach informacyjnych w pomieszczeniach COP.

Postanowienia końcowe

 1. Na terenie COP obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu i innych środków odurzających.
 2. Korzystający z COP ma obowiązek potwierdzić pisemnie zapoznanie się z: niniejszym Regulaminem, Regulaminem korzystania z infrastruktury Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach, Regulaminem korzystania ze wsparcia merytorycznego Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach dostępnymi w biurze COP i przestrzegać jego zapisów.
 3. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez Korzystającego pracownicy COP mają obowiązek niezwłocznie nakazać Korzystającemu opuszczenie siedziby i zgłoszenie incydentu odpowiednim służbom i/lub osobom decyzyjnym, w tym osobom prawnie reprezentującym Prowadzącego COP oraz pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 4. Nadużycie zasobów COP przez Korzystającego upoważnia Prowadzącego COP do ograniczenia zakresu współpracy z nim, w tym odmowy świadczenia konkretnej pomocy.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, ostateczną decyzję podejmuje Prowadzący COP.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Korzystających ze wsparcia COP i będzie udostępniony do publicznej wiadomości w formie drukowanej dostępnej w biurze COP oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
 7. Nie przestrzeganie przez Korzystającego zasad wymienionych w niniejszym Regulaminie spowoduje zakaz korzystania ze wsparcia COP przez okres 6 miesięcy od daty zdarzenia, w czasie którego stwierdzono naruszenie obowiązujących zasad.
W przypadku niezadowolenia Korzystającego ze sposobu prowadzenia COP, zarówno w odniesieniu do jakości świadczonego wsparcia, warunków organizacyjno-technicznych jak i złamania niniejszego Regulaminu przez pracowników COP, ma on prawo złożyć pismo do Prowadzącego COP w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany Prowadzący COP kieruje sprawę do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
do góry