Regulamin korzystania ze wsparcia merytorycznego | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Strona główna/Regulaminy/Regulamin korzystania ze wsparcia merytorycznego

Regulamin korzystania ze wsparcia merytorycznego

Regulamin korzystania ze wsparcia merytorycznego Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Postanowienia ogólne

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, grupy nieformalne, lokalni liderzy i mieszkańcy, zwani dalej „Korzystającymi”, korzystający ze wsparcia merytorycznego Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach, zwanego dalej COP, są zobowiązani do przestrzegania zapisów zarówno niniejszego Regulaminu jak i Regulaminu Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach.
 2. Podmiotami prowadzącymi COP są stowarzyszenie AKTYWNI SPOŁECZNIE ASY z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach oraz STOWARZYSZENIE LUXTORPEDA z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach, zwanych dalej „Prowadzącym COP”.
 3. Wsparcie merytoryczne COP dostępne dla Korzystających stanowią: doradztwo ogólne, doradztwo specjalistyczne (np. prawne, księgowe lub inne dostosowane do potrzeb Korzystających), pomoc techniczna i organizacyjna, działania animacyjne, aktywizujące, sieciujące oraz integrujące.
 4. Wsparcie merytoryczne COP jest do dyspozycji zgodnie z zasadą równego dostępu dla każdego Korzystającego, jednakże Prowadzący COP, mogą potraktować priorytetowo Korzystającego, który korzysta ze wsparcia COP po raz pierwszy.

Zasady korzystania z doradztwa

 1. Wsparcie techniczno-organizacyjne jest dostępne stale w godzinach pracy COP.
 2. Korzystający chcący spotkać się z doradcą ogólnym powinien umówić się telefonicznie lub mailowo na spotkanie w celu ustalenia dokładnej godziny i zakresu tematycznego danego spotkania.
 3. Pracownik COP jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić możliwość spotkania lub w przypadku obsługi innego Korzystającego w tym samym terminie zaproponować inną datę czy godzinę spotkania.
 4. W przypadku konieczności odwołania spotkania z doradcą ogólnym Korzystający ma obowiązek niezwłocznie poinformowania o tym pracowników COP.
 5. Doradztwo specjalistyczne jest dostępne jedynie na zamówienie Korzystającego, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na wsparcie w tym zakresie pracownikowi COP.
 6. Doradztwo specjalistyczne jest umawiane przynajmniej na 10 dni przed planowanym spotkaniem oraz potwierdzone telefonicznie lub mailowo przez pracownika COP na 5 dni przed wskazaną datą.
 7. W przypadku konieczności odwołania spotkania z doradcą specjalistycznym Korzystający jest zobowiązany poinformować o tym przynajmniej na 2 dni przed planowanym spotkaniem.
 8. Zgłoszenia na doradztwo ogólne i specjalistyczne są przyjmowane na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 9. Prowadzący COP zastrzega sobie jednak możliwość do nie udzielania wsparcia w postaci doradztwa specjalistycznego i ogólnego w momencie wykorzystania limitu przewidzianego na ten rodzaj wsparcia w danym roku.
 10. Każde skorzystanie ze wsparcia merytorycznego jest odnotowane udokumentowane kartą doradczą.
 11. Dwukrotne nieskorzystanie z doradztwa ogólnego lub specjalistycznego, bez wcześniejszego poinformowania o odwołaniu spotkania we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie stanowi podstawę do odmówienia udzielania wsparcia po raz kolejny.

Zasady korzystania z innych form wsparcia COP

 1. Korzystający mają możliwość aktywnie włączać się we wszystkie działania prowadzone przez COP, zarówno w opracowywania koncepcji, inspirowanie nowych wydarzeń jak i w realizację działań przygotowanych przez COP.
 2. Wszelkie pomysły czy chęć włączenia się w działania COP Korzystający powinni konsultować z pracownikami COP.
 3. Podjęcie przez COP działań proponowanych przez Korzystających będzie zależało od zgodności pomysłu z celami COP, dostępności budżetu oraz zgodności proponowanych inicjatyw z harmonogramem działań COP na dany okres.

Postanowienia końcowe

 1. Prowadzący COP wszystkie formy wsparcia dostępne dla Korzystających jest zobowiązany publikować w zakładce na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny poświęconej Korzystającym i promującym działania społeczne na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w budynku COP.
 2. Korzystający mają prawo zgłaszać swoje zapotrzebowania na odpowiedni rodzaj wsparcia, zarówno merytorycznego jak i techniczno-organizacyjnego.
 3. Prowadzący COP jest zobowiązany do prowadzenia zapewnienia wsparcia w sposób elastyczny i dostosowywany na bieżąco do potrzeb Korzystających, o ile jest to spójne z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego nr 71/01/2020 z dnia 28.01.2020 r.
do góry