Konkursy ofert 2019 | Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach

Konkursy ofert 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

do góry