Strategie gminy

Strategie i plany gminy są dokumentami, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a jednocześnie dbać, aby mieszkańcom konsekwentnie polepszać warunki życia.

Strategie stanowią podstawę działania gminy, programów i przedsięwzięć. Informują o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich działań w gminie oraz formułowaniu kolejnych.

Najważniejsze jest jednak, że strategie i plany tworzą podłoże do współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów (mieszkańców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy) w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom.

Aktualne strategie i plany w Gminie i Mieście Czerwionka- Leszczyny:

Spdf_icon_fbarfilertrategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020

pdf_icon_fbarfilerStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025

pdf_icon_fbarfilerGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2016 r.

pdf_icon_fbarfilerGminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2020

pdf_icon_fbarfilerProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

pdf_icon_fbarfilerLokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

pdf_icon_fbarfilerRoczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

pdf_icon_fbarfiler Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013- 2017

Open Pop-up