Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Celem głównym Rocznego Programu Współpracy, zwanego dalej „programem” jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowym

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zleca do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., nr 1118 z późn. zm.), w formie wspierania następujące zadania publiczne:

1. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) organizacja programów profilaktycznych wraz z formami wypoczynku dla dzieci i młodzieży, poprzez realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, na rzecz propagowania trzeźwego stylu życia. Zadania realizowane w ramach tych działań muszą być zgodne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
2. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizacja dla mieszkańców gminy integracyjnych imprez kulturalnych o charakterze regionalnym – lokalnym i środowiskowym.
b) kultywowanie tradycji regionalnych.
3. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
a) organizacja przedsięwzięć i programów w zakresie przygotowania młodzieży do zapoznania się z prowadzeniem ratownictwa przeciwpożarowego i ochrony ludności przed zagrożeniami pożarowymi. Prowadzenie zajęć szkoleniowych w tym zakresie, zawodów itp.
4. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizacja imprez w zakresie kultury fizycznej dla mieszkańców gminy, zarówno na terenie gminy, jak i poza jej granicami;
b) organizacja turniejów i zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, za wyjątkiem przygotowań i startów w rozgrywkach ligowych.
5. Zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
a) organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu gminy,
b) organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.
6. Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości:
a) organizacja przedsięwzięć w zakresie wdrażania programów pobudzania przedsiębiorczości. Prowadzenie zajęć szkoleniowych, edukacyjnych, konkursów, akcji promocyjnych itp., przyczyniających się do rozwijania postaw przedsiębiorczych oraz podnoszenia kompetencji kluczowych zdefiniowanych przez Unię Europejską,
b) promocja społecznej odpowiedzialności biznesu,
c) wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród ludzi młodych.
7. Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1 – 32:
a) wspieranie aktywności mieszkańców poprzez zapewnienie organizacjom pozarządowym ubiegającym się o środki z innych programów, wkładu własnego finansowego w ramach tzw. regrantingu zgodnie z art. 16 ust. 7 Ustawy,
b) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,
c) przekazanie środków organizacjom na wkład własny do realizowanych projektów programów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Zlecenie organizacjom przez Gminę realizacji zadań publicznych może mieć charakter wieloletniej współpracy.

 

dokument

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

 

dokumentROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

 

Open Pop-up