O projekcie

Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach

Projekt „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” realizowany jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, w partnerstwie z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z Siedzibą w Rybniku w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: od 01.01.2014r. – 30.06.2015r.
W projekcie mogą brać udział:

 • organizacje pozarządowe z Czerwionki-Leszczyn, posiadające osobowość prawną i ich przedstawiciele – co najmniej 16 osób, w tym co najmniej 10 kobiet,
 • przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym także przedstawiciele jednostek organizacyjnych, jak MOSiR, OPS, MOK – co najmniej 8 osób, w tym co najmniej 4 kobiety.

Udział w projekcie oznacza uczestniczenie w jednym lub więcej z poniższych działań:

 • prace grupy przeprowadzającej samoocenę współpracy administracji i organizacji pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach,
 • prace grup roboczych tworzących rozwiązania w zakresie współpracy administracji i organizacji pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach,
 • szkolenia z obsługi narzędzi internetowych do wypełniania wniosków o dotacje i sprawozdań z realizacji projektów.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji do udziału w tworzeniu nowych warunków współpracy między organizacjami pozarządowymi a Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Przygotowanie tej współpracy będzie złożone z kilku etapów:

Po pierwsze, chcemy przyjrzeć się dotychczasowej współpracy – ocenić, co w relacjach między organizacjami a urzędem jest skuteczne i spełnia potrzeby obu stron. Chcemy też sprawdzić, czego brakuje i co należy rozwijać. W tym celu planujemy spotkania z udziałem przedstawicieli obu stron, które poprowadzi niezależny ekspert. Tak przeprowadzona diagnoza będzie decydująca dla dalszego przebiegu działań.

Po drugie, zamierzamy stworzyć sześć grup złożonych z przedstawicieli organizacji oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, które wypracują rozwiązania problemów zauważonych na etapie diagnozy. Każda z grup zajmie się jednym z poniższych obszarów:

 1. konsultacje społeczne;
 2. wzajemne informowanie się organizacji pozarządowych i samorządu;
 3. współpraca finansowa;
 4. współpraca pozafinansowa;
 5. wspieranie inicjatyw mieszkańców i organizacji pozarządowych;
 6. wspieranie integracji i współpracy organizacji pozarządowych.

Do pracy w wymienionych grupach zapraszamy lokalnych ekspertów – przedstawicieli organizacji pozarządowych znających miejscowe realia. Liczymy, że dzięki temu organizacje będą miały realny wpływ na to, jak będzie wyglądała w przyszłości współpraca urzędu z NGO, m.in. na jakich zasadach będą się odbywały konsultacje czy zlecanie zadań publicznych.

Dodatkowo, w Urzędzie Gminy i Miasta zostały wskazane osoby odpowiedzialne za wdrażanie przez urząd rozwiązań wypracowanych przez grupy.

Wymiernym efektem pracy grup mają być m.in.:

 • obowiązujące na terenie Czerwionki-Leszczyn dokumenty, procedury i przepisy, gwarantujące wdrożenie ustaleń wszystkich grup;
 • zakładka na stronie internetowej Czerwionki-Leszczyn dla organizacji pozarządowych, spełniająca potrzeby informacyjne organizacji i samorządu;
 • narzędzie internetowe do tworzenia wniosków i sprawozdań z realizacji dotowanych przez urząd projektów, ułatwiające ubieganie się o dotację i jej rozliczenie.

Przedstawiciele organizacji mogą dołączyć do wskazanych działań na dowolnym etapie. Jednak liczymy na to, że największe możliwości wpływu na kształt współpracy organizacji pozarządowych z administracją w Czerwionce-Leszczynach da Państwu pełny udział w całym procesie planowania, już od momentu tworzenia diagnozy. Wszystkie działania odbywają się na terenie Czerwionki-Leszczyn (Miejski Ośrodek Kultury). Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Wymienione działania są efektem partnerskiej współpracy w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” między Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.CRIS jako lider partnerstwa zapewnia m.in. udział bezstronnych ekspertów w pracach grup. Z kolei Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego promuje rozwiązania wypracowane w Czerwionce-Leszczynach wśród innych gmin i powiatów naszej części województwa.

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez:

 • w przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowej: wypełnienie deklaracji uczestnictwa organizacji oraz jej przedstawiciela wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu stanowiących załącznik do regulaminu i przekazanie ich przedstawicielowi Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie faxu (nr 32 43 12 251) lub bezpośrednio (Katarzyna Strzelczyk – UGiM Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, II p., tel. 32 43 12 251).
 • w przypadku przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: wypełnienie deklaracji uczestnictwa osoby wraz z oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych uczestnika projektu stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu i przekazanie ich przedstawicielowi Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie faxu (nr 32 43 12 251) lub bezpośrednio (Katarzyna Strzelczyk – UGiM Wydział Rozwoju Gminy i Miasta, ul. Dr Rostka 7, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, II p., tel. 32 43 12 251).

LIDER PROJEKTU: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 

o projekcie: http://www.cris.org.pl/informacje/wszystkie/zobacz/Czerwionka-Leszczyny-Beda-lepiej-wspolpracowac

PARTNER 1 Projektu – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

o projekcie: http://czerwionka-leszczyny.pl/wspolnie-znaczy-lepiej-system-pracy-organizacji-pozarzadowych-i-administracji-w-czerwionce-leszczynach

PARTNER 2 PROJEKTU: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybnik

STRONA PROJEKTU: http://www.wspolnie.subregion.pl/

Open Pop-up