Fundusze wkładów własnych

W związku z uchwaleniem Rocznego Programu Współpracy w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny,  istnieje możliwość przekazanie środków organizacjom na wkład własny do realizowanych projektów programów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Jedną z form współpracy Gminy jest bowiem zlecanie zadań publicznych – w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania. Jeżeli zatem organizacja pozarządowa zdobywa środki – np. w ramach ogólnopolskiego konkursu – na realizację projektu, które ma charakter zadania publicznego i mieści się w zadaniach własnych danej jednostki samorządu – może on współpracować z organizacją przy realizacji takiego zadania. Jedną z form współpracy może być wsparcie finansowe – a więc zabezpieczenie wkładu własnego.

Wytyczne dotyczące dofinansowania zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych:

 1. Organizacja – jest to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)
 2. Zadania własne – należy rozumieć jako sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 1 – 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)
 3. Środki zewnętrzne – środki z funduszy pochodzących spoza budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym min.: środki z Unii Europejskiej, fundusze zagraniczne i krajowe, z budżetu samorządów wojewódzkich i powiatowych.
 4. Dofinansowanie zadań zostanie przyznane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)
 5. Wysokość środków przeznaczona na realizacje zadań w 2015 roku wynosi 10 000,00 zł.
 6. Organizacje ubiegające się o dotację muszą być w trakcie ubiegania się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych.
 7. Oferta winna być złożona zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6 poz. 25).
 8. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
 • kserokopię wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
 • kserokopię kosztorysu będącego częścią wniosku złożonego do grantodawcy zewnętrznego, przy czym kosztorys będący częścią oferty na dofinansowanie musi stanowić odzwierciedlenie kosztorysu złożonego u grantodawcy zewnętrznego. Oznacza to kategoryczny zakaz włączania do kosztorysu nowych pozycji.
 • kserokopię umowy z grantodawcą zewnętrznym lub inny dokument potwierdzający przyznanie dofinansowania.

 

pdf_icon_fbarfiler

Zarządzenie Nr 191/15

pdf_icon_fbarfiler

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY…


 

 

 

 

Open Pop-up