Możliwości współpracy

Formy współpracy – współpraca z organizacjami przybiera formy finansowe, pozafinansowe oraz patronatów:

1. Współpraca finansowa Gminy z organizacjami prowadzona jest w formie wspierania lub powierzania wykonania zadań publicznych, w tym:
a) z wykorzystaniem formy finansowej w postaci regrantingu,
b) w postaci przekazania środków organizacjom na wkład własny do realizowanych projektów programów finansowanych z funduszy zewnętrznych.
2. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z Organizacjami:
1) współpraca pozafinansowa w zakresie tworzenia polityk publicznych:
a) prowadzenie i aktualizacja Wykazu Organizacji wraz z bazą danych na stronie internetowej Urzędu;
b) publikowanie ważnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez gminę i organizacje pozarządowe na stronie internetowej gminy oraz w prasie lokalnej;
c) w zależności od potrzeb tworzenie i praca wspólnych zespołów branżowych o charakterze inicjatywnym, doradczym i opiniującym;
d) przekazywanie przez Organizacje dodatkowych informacji dot. ich działalności;
e) konsultowanie z Organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych Organizacji zgodnie z zasadami konsultacji określonymi w uchwale Nr XLI/534/14 z dnia 28 lutego 2014 roku Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., nr 1118 z późn. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
f) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
2) współpraca pozafinansowa w zakresie realizacji zadań publicznych:
a) możliwość udostępniania na preferencyjnych warunkach obiektów gminnych dla przedsięwzięć obejmujących zadania publiczne realizowanych przez Organizacje;
b) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z innymi organizacjami, w tym w miarę możliwości z zagranicy.
3) infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności:
a) wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne organizacji w ramach zadań realizowanych przez Centrum Organizacji Pozarządowych;
b) organizowanie spotkań, narad i szkoleń dla Organizacji oraz składanie Burmistrzowi bieżącej informacji nt. współpracy z Organizacjami;
c) wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji kampanii informacyjno – promocyjnej służącej przekazywaniu darowizn na rzecz organizacji realizujących cele pożytku publicznego poprzez promowanie odliczenia 1 % ulgi podatkowej od dochodu podatnika w deklaracji rocznej.

3. Patronaty Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny są przyznawane na następujących zasadach:
a) objęcie Patronatem honorowym jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z promocją, rozwojem i funkcjonowaniem gminy i miasta,
b) patronat honorowy Burmistrza może być przyznany wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne oraz lokalne, a jego realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku gminy
i miasta,
c) objęcie przez Burmistrza patronatu honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Gminy dla organizatora,
d) szczegółowe zasady przyznawania patronatów honorowych przez Burmistrza zostaną określone w odrębnym regulaminie.

 

 

 

 

 

Open Pop-up