Małe granty

„Małym grantem” nazywa się potocznie dotację od samorządu do wysokości 10 tysięcy złotych, które są przyznawane w trybie pozakonkursowym.

Przepisy dotyczące „małego grantu”, zawarte w art. 19a ustawy o pożytku, umożliwiają stowarzyszeniom i fundacjom (oraz podmiotom wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku, tj. m.in. organizacjom kościelnym i spółdzielniom socjalnym) ubieganie się o dotację od samorządu. Zaletą małego grantu jest to, że organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów – o ile samorząd uzna „celowość” projektu („zadania publicznego”) i będzie dysponował odpowiednimi środkami.

Jak złożyć propozycję? Organizacja ubiegająca się o mały grant musi złożyć ofertę – w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (a więc na formularzu stosowanym „normalnie” do wniosków w konkursach dotacyjnych).

 

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

  • wnioskowana dotacja  w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu  samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł
  • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciagłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
  • projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.

 

Więcej: http://poradnik.ngo.pl/x/1443132

Open Pop-up