Konsultacje społeczne

 

 

Konsultacje społeczne to forma dialogu, w którym przedstawiciele władz przedstawiają mieszkańcom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę mieszkańców. Konsultacje społeczne to nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach, ale także dowiedzenie się, co sami mieszkańcy myślą na ich temat,  do wysłuchania uwag, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są następujące przepisy:

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa Uchwała Nr XLI/534/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr XLI/534/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. POBIERZ
  2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu aktu prawa miejscowego w ramach prowadzonych konsultacji społecznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 578/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 listopada 2014r. POBIERZ

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unia czerwionka2

Open Pop-up