Dotacje - konkursy

TRWA NABÓR

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu gminy w obszarze: „Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 .”, w tym: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach.

TRWA NABÓR

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w formie wspierania z budżetu gminy, realizowanych w obszarze: „Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy.”

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j. Dz. U. z 2016r., nr 239 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). [28.04.2016r.]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t j. Dz. U. z 2016r., nr 239 z późn. zm.), zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc dla rodzin najuboższych z terenu gminy, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). [30.03.2016r.]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 239 z późn. zm.) do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2016 roku. [29.03.2016r.]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze IV: Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [18.01.2016r.]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze III: Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności [18.01.2016r.]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze II: Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego [18.01.2016r.]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016r. w obszarze I – Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia [13.01.2016r.]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2016 roku [7.01.2016r.]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2016 roku [30.11.2015]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy [27.11.2015]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku [9.09.2015]

 

NABÓR ZAKOŃCZONY:

Wytyczne dotyczące dofinansowania zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych w 2015 roku [7.05.2015]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy [15.05.2015]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych poprzez regranting w 2015 roku [6.05.2015]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku [30.04.2015]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2015 roku [30.04.2015]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku [30.03.2015]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w Czerwionce-Leszczynach w 2015 roku [10.03.2015]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku [5.03.2015]

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2015 roku [7.01.2015]

 

KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w pomieszczeniach I piętra budynku przy ul. 3-go Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach [23.01.2015]

 

KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy [15.01.2015]

 

KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy [21.11.2014]

 

 

unia czerwionka2

Open Pop-up